logo

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

O środki moze ubiegać się:

  • Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 1 pracownika na umowę o pracę.
  • Nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika (może być np. 1/2, 1/4 czy 1/8 etatu).
  • Pracodawca może sam skorzystać ze środków KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
  • O dofinansowanie nie może starać się osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę lub zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenie.

Wnioski można składać:

  • Powiatowy Urząd Pracy, pod który przypisany jest pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ogłasza nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS.
  • PUP udostępnia formularz wniosku i regulamin dofinansowania na swojej stronie internetowej oraz termin naboru wniosków.
  • Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy są inne.

Wysokość dofinansowania:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku zatrudniania na umowę o pracę od 10 pracowników
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku zatrudniania na umowę o pracę do 9 pracowników
  • kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok.16 tys.)

Środki z KFS można otrzymać każdy pracodawca na sfinansowanie kursów, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.

W ramach dofinansowania można rozliczyć wyłącznie wartość szkolenia. Dofinansowaniu nie podlega dojazd na szkolenia, nocleg oraz wyżywienie.